دلیل اصلی مردود شدن در ویزای توریستی کانادا هم یکی از عوامل زیر است:

 

⁦⁩ دلیل اصلی مردود شدن در ویزای توریستی کانادا هم یکی از عوامل زیر است:

⁦⁩ نداشتن بودجه کافی برای پرداخت هزینه های سفر

⁦⁩ ضعیف بودن شرایط مالی فرد دعوت کننده شما

⁦⁩ هدف از سفر برای آفیسر قانع کننده نباشد و او بر این عقیده باشد که شما قصد اقامت بلند مدت در کانادا را دارید

⁦⁩ سابقه سفرهای قبلی شما


⁩ نداشتن برنامه درست و مشخص برای سفر

⁦⁩ عدم ارسال درست و کامل مدارک و فرم ها

پیوند های شما با کشور مبدا
‍‍