فرزندی که در کانادا بدنیا بیاید، در واقع سیتیزن کانادا یا همان شهروند کانادایی محسوب میشود.


 فرزندی که در کانادا بدنیا بیاید، در واقع سیتیزن کانادا یا همان شهروند کانادایی محسوب میشود.
 چنانچه کودکی در کانادا بدنیا بیاورید یک سری تسهیلات شامل فرزند شما خواهد شد زیرا که او شهروند کانادا محسوب می شود.